Vilka rättigheter har en person på flykt?

FN:s flyktingkonvention från 1951 (med tillägg från 1967) är ett grundläggande internationellt skyddsnät för personer som är hotade och inte kan få skydd i sitt eget land. I konventionen definieras vem som kan anses om flykting. Syftet med konventionen är att skydda människor som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Definitionen av en flykting lyder så här enligt konventionen: ”en person som känner välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland. Förföljelsen kan ske på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av religiös eller politisk uppfattning”.

I Sverige skyddas även personer som inte täcks av konventionen

Ett stort antal länder, bland andra Sverige, skyddar även personer som inte omfattas av FN:s flyktingkonvention. Det kan då handla om personer som riskerar att torteras, dömas till döden eller utsättas för någon annan typ av omänskligt eller förnedrande behandling i sitt hemland.

Rätten att söka asyl i ett land uttrycks även i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Även i EU:s stadgar om mänskliga rättigheter fastslås rätten att söka asyl av skyddsskäl.

Fler saker ingår i flyktingpolitiken

Sveriges flyktingpolitik består av mer än att ge skydd till personer som behöver det. Andra delar är arbete i FN och andra internationella organisationer med syfte att lösa konflikter mellan olika länder. Arbete inom EU, internationellt samarbete och olika former av bistånd ingår även i flyktingpolitiken.

Riskerar en person att utsättas för tortyr i hemlandet så får vederbörande inte utvisas, avvisas eller utlämnas, enligt artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Även i Europakonventionen förbjuds tortyr och olika former av grymma bestraffningar. En fastlagen praxis i Europadomstolen innebär också ett förbud för att utvisa, avvisa eller utlämna personer som riskerar att utsättas för tortyr.

En person som riskerar att dömas till döden får aldrig utvisas från Sverige.

Källa: Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

25 Oct 2016