Advokatsamfundet kritiserar ny asylprocess

På senare tid har många metoder använts för att snabba upp asylprocessen. Men många av dessa åtgärder har kritiserats av olika skäl. Nu kritiserar exempelvis Advokatsamfundet att det nu är möjligt att genomföra omfattande ansökningssamtal utan att en advokat finns närvarande.

Under våren 2016 började Migrationsverket pröva en ny form av asylprocess, som har kallats den ”omarbetade skyddsprocessen”. En av förändringarna i denna nya metod är att man tidigare i processen vill identifiera karaktär och svårighetsgrad på de olika asylansökningarna. Efter denna första sållning så behandlar man fallen i olika "spår" som ska leda fram till ett beslut.

Hård kritik i remissvar

Men detta sätt att försöka få till en effektivare hantering inom ett så komplicerat system som asylrätt har redan fått en ansenlig mängd kritik. Senast i raden av kritiker är Advokatsamfundet, som har skrivit ett remissvar om Migrationsverkets uppsnabbade process.

Advokatsamfundet skriver i remissyttrandet att man tycker att det är olämpligt att ett omfattande ansökningssamtal ska hållas med asylsökanden innan det har förordnats en advokat eller ett annat offentligt biträde. Man pekar på att det är under detta första samtal som en så avgörande omständighet som skyddsbehovet ska avgöras.

Advokatsamfundet anser att det alltid bör finnas ett offentligt biträde närvarande när den asylsökande ska formulera konkreta uppgifter om när, var och hur det har uppstått ett skyddsbehov och vem eller vilka grupper som står för förföljelsen, våldsamheten eller någon annan form av skyddsgrundande behandling. Enda undantaget är om det finns en presumtion (att det förutsätts) för att den sökande ska få uppehållstillstånd.

"Fel att särskilda enheter läggs ned"

Advokatsamfundet är också kritiskt på flera punkter. Bland annat tycker man att det är fel att de särskilda barnenheterna lagts ned. Viktig kompetens riskerar därmed gå förlorad, anser man.

Migrationsverket får också kritik för att man i en del fall inte presenterat samtliga handlingar för den sökandes offentliga biträde. Att biträdet tidigt har fullständigt vetskap om alla handlingar som är relevanta för det aktuella fallet är viktigt, anser Advokatsamfundet. Detta för att det i den nya skyddsprocessen fungerar på så sätt att många handläggningsåtgärder redan är påbörjade när ärendet kommer upp till prövning. Därför anser man att alla enheter ska kommunicera samtliga ärenden till ett offentligt biträde så fort de kommit in till Migrationsverket.

Här kan du läsa mer om asylrätt.

8 Mar 2017