Asylrätt

Alla har rätt att få sin sak prövad

Våra jurister har kunskap och erfarenhet inom all områden inom utlänningsrätt. Migrationsverket förordnar regelbundet oss som offentliga biträden för asylsökanden. Dessutom kan vi hjälpa personer och även företag med arbetstillstånd i Sverige.

En person som kommer till Sverige som flykting har rätt att ansöka om uppehållstillstånd och få sin sak prövad. För att den sökande ska få sin rätt tillgodosedd så behövs i de flesta fall ett ombud. Om Migrationsverket anser att det finns behov att ombud så förordnas ett sådant. Den asylsökande har även möjlighet att ansöka om en specifik jurist. Oavsett om den sökande förordnas ett ombud eller väljer ett specifikt ombud så är det staten som står för kostnaden.

dokument

Många olika skäl till asyl

Det finns flera skäl till varför en person kan få asyl i Sverige. Migrationsverket prövar i första hand personens skyddsbehov. Andra skäl som kan ge en person uppehållstillstånd i Sverige kan vara släktanknytning till en annan person som redan är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd. 

Observera: vid ansökande om uppehållstillstånd på anknytning till en EU-medborgare som redan är bosatt i Sverige är det EU-rättsliga regler som tillämpas vid bedömningen.

Vi hjälper dig att överklaga

Vi hjälper självklart även till med överklaganden om det skulle bli avslag från Migrationsverket. Först sker överklagan till migrationsdomstolen. Blir domen negativ även där så har man rätt att överklaga igen, denna gång till migrationsöverdomstolen. Ombudet har som plikt att hjälpa till om den sökande vill överklaga.

Om du är ensamkommande så får du utöver det offentliga biträdet även en god man utsedd.

När Migrationsverket börjar sin bedömning om rätt till asyl så får den sökande gå på asylutredningar där man frågas ut om varför det finns ett skyddsbehov och varför du behöver asyl.

Några bra saker att tänka på innan du träffar ditt offentliga biträde: ta med ID-handlingar, exempelvis pass, legitimation eller födelsebevis. Informera i god tid om du behöver en tolk och vilket språk tolken måste förstå.

Handlingar som styrker dina skyddsbehov och asylskäl är också bra att ha med. Det kan handla om olika dokument från myndigheter, tidningsartiklar och liknande.

Asylrätten i korthet

Asylrätten regleras av tre juridiska dokument: utlänningslagen, FN:s flyktingkonvention och Dublinförordningen. Varje persons ansökan ska bedömas individuellt och hänsyn ska tas till den sökandes kön och sexuella läggning. Dublinförordningen reglerar vilket land som ska pröva en asylansökan.

I Dublinförordningen finns reglerna om vilket land som ska pröva en asylansökan.

Uppehållstillstånd ges till den som är flykting, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande.

Hur definieras då en flykting? En person som känner välgrundad rädsla för förföljelse räknas som en flykting. Skälen till förföljelsen kan vara flera: ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelse ett välgrundat skäl

Förföljelse från hemlandets myndigheter kan också vara ett välgrundat skäl för rädslan. Det kan också handla om att hemlandets myndigheter inte kan eller vill skydda personer från en viss folkgrupp.

Övriga skyddsbehövande definieras i den svenska utlänningslagen. Det kan handla om att man inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt, känner fruktan över att drabbas av allvarliga övergrepp eller att man inte kan återvända på grund av en miljökatastrof. De flesta asylsökande som beviljas får ett permanent uppehållstillstånd (PUT).

Migrationsverket utser ett offentligt biträde till asylsökande. Den sökande behöver inte betala något för ombudets arbete. Den sökande har själv rätt att välja ombud. Uppge så fort som möjligt vilket ombud du vill anlita till Migrationsverkets handläggare.

Vi guidar dig tryggt och säkert genom asylprocessen