Kostnader för asylrätt beräknas öka

Kostnaderna för rättsliga asyl- och migrationsärenden kommer att öka de närmaste åren, enligt Migrationsverkets prognoser. Enligt dessa prognoser kommer mål som handlar om asylrätt och migrationsrätt att kosta 3,5 miljoner kronor. Jämfört med tidigare prognoser är detta en ökning. Kostnadsökningen kommer däremot att bli mindre dramatisk jämfört med tidigare prognoser.

Varje år presenterar migrationsverket fem anslagsprognoser för det innevarande året och fyra år framåt. Tidigare i vintras presenterades den femte och sista prognosen under 2016.

Miljardbelopp kommer att behövas

Slutsatsen i denna prognos är som följer: de olika rättsinstanserna som berörs av migrationsmål, Domstolsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, kommer att under 2017-2020 att behöva nära 3,5 miljarder kronor. 

Under 2017 och 2018 räknar Migrationsverkets prognosmakare med att kostnaden kommer att vara på en miljard per år. För 2019 och 2020 kommer kostnaden enligt prognosen att minska till drygt 700 miljoner per år.

Antalet mål inom asylrätt ökar dramatiskt

Även antalet asylmål kommer enligt beräkningarna att öka mycket de närmaste åren. Under 2017 beräknas fallen nå upp till ett så stort antal som 40 600. Det kommer att kosta, det är inte gratis med advokater, jurister och offentliga biträden. Dessa kostnader kommer att öka kraftigt, från 145 miljoner 2016 till 256 miljoner kronor 2017. Under de följande åren kommer dessa summor dock inte att öka lika dramatiskt, enligt prognosen.

En av de främsta anledningarna till att totalkostnaderna för asylrätt kommer att bli så pass höga är att det kommit, och väntas fortsätta, anlända många ensamkommande barn under den aktuella tidsperioden. Den krångliga processen med långa handläggningstider samt en ökad arbetsinsats för advokater och andra juridiska ombud är andra anledningar till den dramatiska ökningen på kort sikt. Att kostnadsökningen sedan stannar av och under vissa år eventuellt minskar beror i stor utsträckning på de åtgärder som genomfördes förra hösten för att minska flyktingströmmen till Sverige. Det kommer helt enkelt att komma färre personer som behöver hjälp med frågor som rör asylrätt.

12 Jan 2017